1.

AVÍS LEGAL

D’acord amb la Llei 34/2002 s’informa que el domini: www.elenacargol.com és propietat de Elena Cargol Plana amb DNI 77913860A i domicili a c/Hipòlit Llàtzer, 25 (3-1)7800 Olot. També pot posar-se en contacte amb nosaltres en el Tel. 630991235 o per correu electrònic a elena@elenacargol.com

2.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

L’usuari reconeix i accepta que tots els drets de propietat industrial i intel·lectual sobre els continguts i/o qualsevol altre element inserit per Elena Cargol Plana en aquesta pàgina web pertanyen a Elena Cargol Plana, que l’usuari d’aquest lloc web ha de respectar.

En cap cas l’accés a aquesta pàgina web implica cap tipus de permis, renúncia, transmissió, llicència o cessió total ni parcial d’aquests drets per part del seu titular, llevat que aquest estableixi expressament el contrari.

Queda totalment prohibida la utilització total o parcial de cap element o material inclòs en aquesta pàgina web, així com la seva total o parcial reproducció, comunicació i/o distribució sense autorització expresa d’Elena Cargol Plana, ni la seva modificació, alteració, descompilació i/o qualsevol altre acte d’explotació del lloc web.

3.

ACCÉS I ÚS DEL LLOC WEB

Tant l’accés al lloc web com l’ús no consentit que pugui fer-se de la informació continguda a la pàgina és exclusivament responsabilitat de qui ho realitza.

L’usuari es compromet a utilitzar els continguts, informació i dades del lloc web de conformitat amb les condicions, termes i polítiques vigents, amb la normativa d’aplicació i amb els bons costums generalment acceptats i l’ordre públic.

L’usuari s’abstindrà d’utilitzar els continguts del lloc web amb finalitats o efectes il·lícits, prohibits o contraris als aquí establerts, lesius dels drets i interessos d’Elena Cargol Plana, de la resta d’usuaris, de tercers o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar o deteriorar aquest lloc web o impedir la normal utilització o el fet de gaudir-ne per part dels usuaris.

Elena Cargol Plana no respondrà de cap conseqüència, dany o perjudici que pogués derivar-se d’aquest accés o ús o de l’incompliment de les presents condicions, termes i polítiques ni es farà responsable dels errors de seguretat que es puguin produir ni dels desperfectes que es puguin causar al sistema informàtic de l’usuari (hardware i software) o als fitxers o documents emmagatzemats en aquest com a conseqüència de: (i) la presència d’un virus a l’ordinador de l’usuari que sigui utilitzat per la connexió als serveis i/o productes oferts per Elena Cargol Plana a través del seu lloc web; (ii) un mal funcionament del navegador; (iii) l’ús de versions no actualitzades del sistema.

4.

XARXES SOCIALS

S’informa que Elena Cargol Plana pot estar present a les xarxes socials. El tractament de les dades que es dugui a terme de les persones que es facin seguidores a les xarxes socials (i/o realitzin qualsevol vincle o acció de connexió a través de les xarxes socials) de les pàgines oficials d’Elena Cargol Plama es regirà per aquest apartat, així com per aquelles condicions d’ús, polítiques de privacitat i normatives d’accés que pertanyin a la xarxa social que procedeixi en cada cas i acceptades prèviament per l’usuari.

Elena Cargol Plana tractarà les seves dades amb la finalitat d’administrar correctament la seva presència a la xarxa social, informant-lo serveis, consells, formacions, activitats, actualitat, experiències relacionades amb el màrqueting digital, així com amb qualsevol altra finalitat que les normatives de les Xarxes Socials permetin.

Queda prohibida la publicació de continguts:

– Que siguin presumptament il·lícits per la normativa nacional, comunitària o internacional o que realitzin activitats presumptament il•lícites o contravinguin els principis de la bona fe.

– Que atemptin contra els drets fonamentals de les persones, faltin a la cortesia a la xarxa, molestin o puguin generar opinions negatives als nostres usuaris o tercers i en general qualsevol contingut que Elena Cargol Plana consideri no apropiats.

– I en general que contravinguin els principis de legalitat, honorabilitat, responsabilitat, protecció de la dignitat humana, protecció de menors, protecció del ordre públic, la protecció de la vida privada, protecció del consumidor i els drets de propietat intel·lectual i industrial.

Tanmateix, Elena Cargol Plana es reserva la potestat de retirar, sense previ avís de la pàgina web o de la xarxa social corporativa, aquells continguts que es considerin no apropiats.

5.

MODIFICACIÓ DELS TERMES I CONDICIONS D’ÚS I POLÍTICA DE PRIVACITAT

Elena Cargol Plana es reserva el dret a modificar en tot moment i sense avís previ les presents condicions, termes i polítiques de privacitat per adaptar-les a les novetats legislatives o jurisprudencials així com a les modificacions o pràctiques de la indústria, amb l’obligació, per part de l’usuari de consultar periòdicament aquestes condicions, termes i polítiques a fi i efecte de comprovar o assegurar-se de l’existència de canvis, prenent com a referència la data de l’última actualització.

6.

POLÍTICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES

Elena Cargol Plana com a responsable d’aquest Lloc web i de conformitat amb el que disposa la normativa sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) i la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSICE), ha posat en pràctica aquelles polítiques, mitjans i procediments tècnics i organitzatius per garantir i protegir la confidencialitat, integritat i disponibilitat de les dades de caràcter personal dels seus usuaris. Aquestes dades seran tractades en un/s fitxer/s degudament inscrit/s a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, de conformitat amb el que s’estableix en la legislació vigent.
En el cas que les dades que ha de facilitar l’usuari siguin necessàries perquè Elena Cargol Plana pugui i) respondre les consultes, proporcionar informacions requerides per l’usuari; ii) realitzar tota aquella prestació de serveis i/o productes contractats o subscrits per l’usuari; o bé iii) realitzar totes aquelles activitats pròpies d’Elena Cargol Plana aquí ressenyades, Elena Cargol Plana informarà d’aquesta obligatorietat a l’usuari, indicant-li quines dades cal complimentar necessàriament. Mitjançant la indicació, facilitació o introducció d’aquestes dades i de conformitat amb el que estableix l’article 6 de la LOPD l’usuari atorga consentiment inequívoc a Elena Cargol Plana perquè procedeixi al tractament de les dades subministrades en benefici de les finalitats esmentades anteriorment així com per l’eventual enviament de comunicacions comercials d’Elena Cargol Plana que puguin ser de l’interès del usuari.
L’entitat responsable de la base de dades, així com les persones que intervinguin en qualsevol fase del tractament i/o les entitats a les quals els hagin estat comunicades -si s’escau i en virtut de la corresponent autorització conferida per l’usuari-, estan obligades a observar el secret professional i a adoptar els nivells de protecció i les mesures tècniques i organitzatives al seu abast que garanteixin la seguretat de les dades de caràcter personal, evitant, en la mesura que es pugui, accessos no autoritzats, modificacions il·lícites, sostraccions i/o la pèrdua de les dades, a fi de procurar el corresponent nivell de seguretat als fitxers d’Elena Cargol Plana, segons la naturalesa i sensibilitat de les dades facilitades pels usuaris d’aquest lloc web. Igualment, Elena Cargol Plana es compromet a tenir implementades les mesures de seguretat que corresponguin en virtut de la normativa vigent.
Els usuaris tenen reconeguda per la indicada LOPD els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat i limitació del tractament i, si s’escau, el dret a revocar en qualsevol moment el consentiment a la recepció de comunicacions comercials, mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a Elena Cargol Plana a : elena@elenacargol.com o per correu postgal a c/ Hipòliot Llàtzer, 25 (3-1), 17800 Olot, indicant la referència “protecció de dades”.